Ozařování

Favorite

Typy léčby

Ozařování/Radioterapie

Radioterapie (léčba zářením) je významnou a účinnou metodou v léčbě nemocných s karcinomem prostaty. Je alternativou k operační léčbě. Léčba zářením je obecně prováděna dvojím způsobem – zevní radioterapií, kdy je zdroj záření mimo tělo pacienta a nebo tzv. brachyterapií, kdy je zdroj záření aplikován přes kůži v podobě radioaktivních zrn přímo do nádorem postižené prostaty. Převážná většina nemocných s karcinomem prostaty léčených zářením podstupuje zevní radioterapii. Zevní radioterapie může být fotonová nebo protonová.

 

Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením využívající urychlených protonů. Základní fyzikální vlastností protonového záření je skutečnost, že protony předávají většinu své energie v místě, které určíme. Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou.

Protonová radioterapie karcinomu prostaty je plnohodnotnou alternativou k operačnímu řešení. 

Na rozdíl od fotonové radioterapie, která k ozáření a ničení nádorových buněk používá fotony, je protonová terapie pokročilejší a používá protony. Tyto částice dávají protonové terapii její mnohé výhody. Zatímco běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem,  protony mají fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol. Díky této vlastnosti mohou odevzdat výrazně méně energie po cestě k nádoru, v místě nádoru energii předat a již dále nepokračovat. Největší výhodou v porovnání s fotonovou radioterapií je tak její přesnost, minimalizace ozáření zdravých tkání a orgánů a schopnost ochránit tyto zdravé tkáně.

Výhody protonové radioterapie:

 • Protonová radioterapie má minimální toxicitu (vedlejší účinky). Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby  u méně než 1 % nemocných při záchytu onemocnění v časném stádiu. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.*
 • Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ve většině případů ke vzniku impotence, a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.
 • U vysoce rizikového karcinomu prostaty umožňuje protonová radioterapie ozařování pánevních lymfatických uzlin, ve kterých je vysoká pravděpodobnost subklinického postižení. V této klinické situaci se nejvýrazněji projeví dozimetrická a klinická výhoda protonové radioterapie v šetření orgánů dutiny břišní, zejména kliček střevních.
 • Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s celkovým trváním 10 dnů, kdy se na ozařování chodí ob den, nebo 21 pracovních dní u ostatních stádií onemocnění.
 • Pravděpodobnost vyléčení měřená v pětiletém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 97 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 85-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %. Takových výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.*
 • 99 % pacientů po protonové terapii netrpí inkontinencí, jestliže je onemocnění zachyceno včas – pacient po léčbě nebude muset používat inkontinenční pomůcky (vložky).
 • U 97 % pacientů se neobjevují problémy s impotencí. Protonová radioterapie umožňuje zachování potence nejvíce z dostupných léčebných metod.

*Zdroj: https://www.ptc.clinic/wp-content/uploads/2021/06/ultrahypofracionovany-rezim_ca-prostaty.pdf

Protonové centrum

Protonová radioterapie je dostupná pouze v pražském Protonovém centru. Protonová léčba umožňuje  vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby i po ní.

Protonová léčba je ze zákona hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Protonové centrum má uzavřené smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami, léčba je tak dostupná všem občanům ČR. Na konzultaci do Protonového centra se může objednat každý pacient, a to i bez doporučení lékaře.

Radioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o onkologického pacienta, přibližně polovina onkologických pacientů během své léčby absolvuje také radioterapii. Principem radioterapie je to, že ozářené buňky nejsou schopny rozmnožování a umírají. Nádorové buňky jsou obecně citlivější na ozáření než buňky zdravé, a proto je možné nádor zářením vyléčit. Ozáření bohužel způsobuje i poškození zdravých tkání a toto jejich poškození se může projevit v průběhu ozařování, do 3 měsíců od léčby nebo po několika měsících až letech po ukončení ozařování.

Radioterapie karcinomu prostaty je alternativou k operačnímu řešení. 

Při fotonové radioterapii je využíváno záření, kdy je zdroj záření (fotony) umístěn mimo tělo pacienta. Fotony však mají tu vlastnost, že jak prostupují tělem pacienta, předávají svou energii nejen v místě nádoru, tedy tam, kde je to žádoucí, ale i před a za nádorem. Tím dochází k nežádoucímu ozáření i zdravých tkání a orgánů v okolí ozařovaného nádoru (orgánu) a ke vzniku nežádoucích účinků.

S prognózou nízkorizikového karcinomu prostaty podstupuje pacient ozáření ve 20 – 35 sezeních (tzv. frakcích). Pokud je nález na prostatě ve vyšší rizikové skupině, předchází radioterapii ještě cca 6měsíční hormonální léčba (obvykle se podávají dvě injekce s odstupem tří měsíců). Důvodem tohoto přístupu v léčbě je snaha zmenšit objem nádoru natolik, aby bylo ozařování bezpečnější pro okolní orgány. U nejvíce rizikového karcinomu prostaty pak hormonální léčba po ozařování probíhá ještě další dva roky.

Nežádoucí účinky fotonové radioterapie karcinomu prostaty:

 • 30 % mužů trpí problémy s erekcí.
 • Okolo 2 - 3 % mužů ozařovaných fotony trpí dlouhodobou inkontinencí.
 • Fotony postupují i za nádor a mohou zasáhnout například konečník, střeva nebo močový měchýř - z toho plynou nežádoucí účinky jako jsou např. průjmy, krvácení z konečníku, bolestivé močení, neschopnost se vymočit aj.*

*Zdroj:

https://www.pcf.org/about-prostate-cancer/prostate-cancer-side-effects/erectile-dysfunction/

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-muzskeho-pohlavniho-ustroji-c60-c62/o-nadorech-prostaty/

Brachy(radio)terapie je ozařování z blízka (brachys = latinsky krátký), v přímém kontaktu s nádorem. Její výhodou je rychlý úbytek dávky záření se vzdáleností od zářiče, tkáň za nádorem je tak ozářena jen minimálně.

Při brachyterapii karcinomu prostaty je zdroj záření aplikován v podobě radioaktivních zrn přes kůži hráze přímo do nádorem postižené prostaty. Indikace k této léčbě má přísná kritéria a je soustřeďována do specializovaných center. Léčba brachyterapií je vhodná především pro nemocné s časným karcinom prostaty, kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit radikální chirurgickou léčbu.

CyberKnife je roboticky řízený ozařovací přístroj, umožňující takzvanou stereotaktickou radiochirurgii. Jedná se tedy o aplikaci velmi vysokých dávek záření do velmi malých objemů v těle, neinvazivní alternativu chirurgického zákroku u některých zhoubných i nezhoubných ložisek v oblastech celého těla (mozek, páteř, plíce, játra, slinivka, prostata).

CyberKnife využívá k aplikaci vysokých dávek odlehčený lineární urychlovač umístěný na robotickém rameni se 6 stupni volnosti a představuje tak nechirurgickou léčbu pro pacienty s nádory, které nelze operovat.

CyberKnife  je vhodný pro nádorová ložiska, která jsou velikostí malá a jejichž počet je rovněž malý. Indikací jsou mozkové nádory a metastázy, malé nádory plic, páteře, slinivky, jater, prostaty. Limitem pro ozáření je velikost nádoru zhruba do 5 cm nebo přítomnost max. 3 vzdálených nádorových ložisek.

Léčba může probíhat ambulantně nebo na lůžku, záleží na preferencích pacienta. CyberKnife umožňuje ozáření jednorázově nebo v několika málo aplikacích.

  Mám dotaz

  Sjednejte si nezávislou konzultaci v našem zdravotnickém centru.

  Protonová léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  © Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

  +420 222 999 000