Konzultace léčby

Favorite

Konzultace léčby

1. Vstupní konzultace

Nabízíme vám možnost setkat se s našimi odborníky v rámci individuální konzultace neboli vstupního vyšetření. Při vstupním vyšetření lékař prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci, poskytne informace o protonové léčbě i o dalších léčebných možnostech vašeho onemocnění a navrhne nejoptimálnější způsob řešení vašeho onemocnění. Naši lékaři se vám budou maximálně věnovat.

Vstupní vyšetření je prvním krokem k protonové léčbě. Pro správné rozhodnutí totiž potřebujete mít dostatek informací o vašem onemocnění, o výhodách i možných rizicích nejen protonové léčby, ale i všech dalších dostupných léčebných metod.

2. Další diagnostická vyšetření

Pokud vám lékař na základě vstupního vyšetření doporučí nějaké další vyšetření,  většinu z nich vám zajistíme přímo v Protonovém centru. Nejčastěji se jedná o doplňující vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT vyšetření. Pokud by se jednalo o vyšetření, které není možné v Protonovém centru podstoupit, sjednáme vám termín vyšetření ve spolupracujících zdravotnických zařízeních.

3. Multidisciplinární tým

Po vstupní konzultaci, kde se lékař s pacientem dohodne na konkrétním léčebném řešení, je tento návrh léčebné strategie prezentován lékařem na semináři multidisciplinárního týmu.

Podstatou multidisciplinárních týmů (MDT)  je úzká kooperace lékařů zastupujících různé odbornosti – v případě pacientů s karcinomem prostaty se jedná o radiologa, radiačního onkologa, klinického onkologa a urologa. V rámci indikačních seminářů MDT je nastavena možnost účasti všech odborníků na indikaci, léčbě, hodnocení léčebných výsledků, sledování pacientů.

Multidisciplinární týmy jsou založeny na vzájemné spolupráci odborníků Národního onkologického centra, kterého je Protonové centrum součástí, a dále na úzké kooperaci s onkologickými centry v ČR i zahraničí.

Díky této spolupráci je zpřístupněna protonová léčba všem onkologicky nemocným pacientům v rámci komplexní celorepublikové onkologické péče. Je tak podpořen „Cíl onkologické léčby“, jímž je zvýšit šance nemocného na správnou a včasnou léčbu s využitím všech dostupných léčebných modalit.

4. Osobní koordinátor i lékař po celou dobu léčby

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a snažíme se maximálně vyhovět jeho fyzickým i psychickým potřebám. Věnujeme pacientům čas a pozornost a zakládáme si na osobním přístupu v průběhu celého procesu léčby. Naše služby jsou postaveny na důvěře, respektu a mezilidských vztazích. V kontaktu s vámi zůstáváme i po skončení léčby.

Od první konzultace až po ukončení léčby provází pacienta celým procesem jeho osobní koordinátor, tzv. patient manager. Ten pacientovi pomáhá s plánováním všech termínů konzultací s lékařem, termínů vyšetření, léčby i s vyřízením administrativy a všech formalit nezbytných pro zahájení léčby.

Dle vaší preference vás také může osobní koordinátor doprovázet na vyšetření i konzultace u lékaře a můžete se na něj kdykoli s důvěrou obrátit. Bude tak vaším partnerem, průvodcem, rádcem i důvěrníkem.

Ve zdravotnických zařízeních nebývá zvykem, aby se pacientovi věnoval po celou dobu léčby vždy stále stejný lékař, který na něj má vždy dostatek času.

V Protonovém centru si zakládáme na tom, aby měl každý pacient svého lékaře od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Velmi dbáme na to, aby měl lékař na každého pacienta vždy dostatek času, mohl mu věnovat pozornost, mohl jej ochotně vyslechnout a vysvětlit, jak protonová léčba funguje.

Naši lékaři mají dlouholeté zkušenosti v oblasti ozařování, a to jak v rámci protonové radioterapie, kterou v Protonovém centru nabízíme, tak v rámci běžné fotonové léčby. Naši lékaři jsou proto jedinými odborníky v České republice, kteří mohou velmi odborně zodpovědět pacientovi dotazy související s léčbou rakoviny prostaty a zvolit pro každého pacienta ten nejoptimálnější způsob léčby.

Objednat se na konzultaci léčby

© Proton Therapy Center 2024. Všechna práva vyhrazena. | Zpracování osobních údajů

+420 222 999 000